Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door de besloten vennootschap Hoekstra Interieur BV, hierna te noemen Hoekstra, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en aanvaardingen.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Hoekstra afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 Hoekstra wijst de algemene voorwaarden van een andere partij nadrukkelijk van de hand.
1-4: Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. een aanbod of offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Hoekstra de Opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2-3 Mondelinge aanbiedingen door Hoekstra of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2.4 Hoekstra is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de overeenkomst, aanbieding of aanvaarding.

Artikel 3 Overeenkomst
3-1 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Hoekstra heeft bereikt, dan wel zodra Hoekstra een aan haar gedaan aanbod schriftelijk heeft aanvaard.
3-2 Elke met Hoekstra aangegane overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever kredietwaardig is. Mocht blijken dat een opdrachtgever niet kredietwaardig is, dit ter beoordeling van Hoekstra, dan is zij gerechtigd de ontbindende voorwaarde in te roepen.
3-3 Alle aanduidingen, zoals eigenschappen, afmetingen, gewichten, proefmodellen, gegevens in drukwerken en kleuren, zijn indicatief. De uiteindelijk te plaatsen c.q. leveren zaken kunnen en mogen afwijken.
3-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3-5 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben, hetgeen betekent dat de prijs bepaald wordt aan de hand van de grootste lengte- en breedtematen.
3-6 Ondergronden dienen schoon aangeboden te worden. Hoekstra behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen terzake het schoonmaken, zonodig reinigen van de ondergronden. Het vorenstaande zal berekend worden aan de hand van een redelijk uurtarief.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
4-1 Op alle door Hoekstra verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoekstra.
4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven eigendom van Hoekstra en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd en naast Hoekstra haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Afspraken
Louter de in het Handelsregister gevolmachtigde werknemers dan wel bestuurders van Hoekstra kunnen Hoekstra binden c.q. zijn bevoegd om rechtshandelingen namens Hoekstra te verbinden.

Artikel 6 Uitbesteding werk aan derden
Hoekstra is gerechtigd de overeenkomst en de daarbij behorendewerkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Hoekstra is gerechtigd om deopdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Hoekstra gewensttijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht
7-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk ofmondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kostenveroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deopdrachtgever extra in rekening gebracht.
7-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnogverlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgevertijdig en schriftelijk aan Hoekstra ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan kan Opdrachtgever niet reclameren ten aanzien van de wijze waarop en de omvang waarin deze wijzigingen door Hoekstra zijn doorgevoerd. Een Opdrachtgever kan ingeval van een wijziging die bestaat uit minderwerk slechts aanspraak maken op een verlaging van de prijs, indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
7-3 Doorgevoerde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Hoekstra is nimmer aansprakelijk voor niet-tijdige (op)levering.

Artikel 8 Prijzen
8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
8-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Ingeval zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Hoekstra voert tevens een prijsverhoging door, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen en zijn beide partijen ter zake niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Hoekstra brengt, ingeval van ontbinding, de reeds geleverde zaken en verrichte werkzaamheden in rekening bij Opdrachtgever, die op haar beurt gehouden is om binnen 14 dagen tot betaling daarvan over te gaan.
8-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal gelijk met de hoofdsom dienen te geschieden.

Artikel 9 Aanbetaling
Hoekstra is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Hoekstra de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen
10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hoekstra is nimmer aansprakelijk voor een niet-tijdige (op)levering, tenzij partijen dit schriftelijk en expliciet zijn overeengekomen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Hoekstra zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
10-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, zullen die goederen voor dier rekening en risico worden opgeslagen. Hoekstra zal deze kosten op factuurbasis bij wijze van voorschot doorbelasten aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Hoekstra aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor haar rekening.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13-1 Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade jegens Opdrachtgever of derden, in welke hoedanigheid en vorm dan ook, voortvloeiend uit welke grondslag dan ook, ten gevolge of naar aanleiding van een gesloten of te sluiten overeenkomst of de uitvoering daarvan, behoudens ingeval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, of die aansprakelijkheid voor schade voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling en behoudens hetgeen is vermeld onder artikel 13-4.
13-2 Opdrachtgever vrijwaart Hoekstra voor eventuele aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Hoekstra. Deze vrijwaring omvat ook de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Hoekstra bij een gesloten of te sluiten overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
13-3 Hoekstra is niet aansprakelijk, behoudens opzet of roekeloosheid zijdens Hoekstra, voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-4 Hoekstra is louter aansprakelijk voor schade, ingeval en voor zover (cumulerend) zij een verzekering heeft die dekking biedt voor die (de aansprakelijkheid voor die) schade en deze verzekering ook daadwerkelijk tot uitkering over gaat.
13-5 Voor zover Hoekstra geen beroep zou kunnen doen op bovenstaande bepalingen en aansprakelijk zou zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag voor de aan die schade ten grondslag liggende overeenkomst bedongen of in rekening gebrachte prijs (exclusief BTW).
13-6 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid, en in gelijke zin vrijwaart opdrachtgever Hoekstra, voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Hoekstra.
13-7 Hoekstra is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

Artikel 14 Reclame
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Hoekstra terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Hoekstra wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Hoekstra dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Hoekstra juist is, zal Hoekstra hetzij een billijke vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen
15-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
15-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Hoekstra doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Garantie
Garantie op de door Hoekstra geleverde en / of door Hoekstra uitgevoerde werken wordt slechts verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Hoekstra geleverde materialen en producten dan wel in de door Hoekstra uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit c.q. beperkt zich slechts tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Hoekstra geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig zijn onderhouden of beheerd, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever en / of derden.

Artikel 17 Overmacht
17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hoekstra of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hoekstra, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hoekstra, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hoekstra overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17-2 Hoekstra is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te beëindigen of deze op te schorten respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
17-3 Hoekstra is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Een leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Hoekstra door overmacht is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
17-4 Indien Hoekstra kenbaar maakt dat zij door overmacht gedurende een periode langer dan 3 maanden niet in staat is om te presteren, zijn partijen beide gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.
17-5 Indien Hoekstra bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. geleverde deel afzonderlijk, alsmede de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur binnen een termijn van 14 dagen te voldoen.

Artikel 18 Annuleren
18-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Hoekstra reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Hoekstra gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Hoekstra als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Hoekstra te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
18-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Hoekstra zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19-1 Hoekstra levert alle zaken onder verlengd eigendomsvoorbehoud. De zaken blijven eigendom van Hoekstra indien en zolang Hoekstra enig bedrag, uit welke grondslag dan ook (schade, kosten, rente, et cetera), van Opdrachtgever te vorderen heeft.
19-2 Hoekstra heeft het recht alle geleverde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, en in gelijke zin is Opdrachtgever gehouden tot afgifte, indien Opdrachtgever in verzuim verkeert ter zake een van haar betalingsverplichtingen. Voorts heeft Hoekstra het recht deze goederen terug te vorderen indien surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever aan wordt gevraagd of een verzoek door Opdrachtgever wordt ingediend bij de rechtbank strekkende tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest, dan wel indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever.
19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Hoekstra ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
20-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan haar een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Hoekstra heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter harer keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. indien surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever aan wordt gevraagd of een verzoek door Opdrachtgever wort ingediend bij de rechtbank strekkende tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest, dan wel indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van
Opdrachtgever.
c. opdrachtgever komt te overlijden gesteld of wordt ontbonden.
d. opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
20-3 Hoekstra is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Hoekstra reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Hoekstra op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 Betaling
21-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 Hoekstra is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21-3 Hoekstra is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig De Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), dan wel een vervangende regeling. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 22 Geschillen
22-1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Hoekstra, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.
22-2 Op een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.